Den bedste klub i klubben
FAQ

FAQ (frequently asked questions) eller på dansk: ofte stillede spørgsmål.Dette kan hjælpe nybegyndere m.v. til at komme hurtigere ind i vor ærværdige klubs procedurer.

Hvorfor er der indført en tipskupon lørdag morgen?
Alle – i alle fald founding members – kan huske, at prisen for morgenmad og spil altid har kostet 50 kr., hvoraf vores lille klub har kunnet præstere et overskud til at klubben har kunnet leve på et fortjent højt niveau. Imidlertid syntes det efter 21 år nødvendigt at øge indtægterne en smule, hvorfor Ledelsen udpegede en Spielführer, der fik til opgave at indføre et spil, der kunne supplere kassebeholdningen. Den udpegede Spielführer - Bjarne V – indførte ”Tipskuponen” og har siden gjort det så godt, at han er blevet forfremmet til Bjarne W.

Hvad koster det at tippe?
Det koster 20 kr. at tippe – og det ligger i luften og til bedste for fællesskabet, at alle deltager. Det har endnu ikke været nødvendigt for Ledelsen evt. at indføre en bod på 20 kr. for ikke at deltage.

Er det nu nok med 80 kr.?
Ja, hvis du tager 80 kr. med i lige penge har du til betaling af 60 kr. for matchfee og en lækker brunch med mindst 2 varme retter samt 20 kr. til tipskuponen, som har gjort flere spillere rigere de sidste par år. Inkassatoren ser gerne, der betales i lige penge i de respektive kasser. Hvis du dernæst holder dig fra at deltage i “Det retfærdige øl spil” eller andre tilsvarende væddemål eller, - at du altid vinder dit golfspil– så har du ikke brug for mere end de 80 kr. 

Hvordan udfyldes tipskuponen?
Spielführer eller en reserve for denne udfylder navne på dagens spillere nogenlunde i den rækkefølge, hvori de møder i passende tid før kl. 7.00.00. Navnene oplistes 3 og 3, under hhv. 1, X og 2. Udfyldelsen af tipskuponen sker derefter ved at krydse den man tror, vil have den bedste score af de 3 på en række.
Se eksempel på tipskupon her.

Hvem vinder tipskuponen?
Den eller de spillere, der har alle rigtige på kuponen vinder dagens tipskonkurrence. Såfremt der ingen vindere er i dagens konkurrence, går puljen videre til næste lørdag. En pulje kan maksimalt blive til 1500 kr. Spontant er der opstået en tradition med, at en eller flere vindere skulle give en omgang til de tilstedeværende. Alternativt – hvis der ikke er penge nok til en omgang – ser Ledelsen gerne, at vinderbeløbet overdrages til ”Fonden”..

Hvad er ”Fonden”?
”Fonden” er en erhvervsdrivende og velgørende fond oprettet af ”De Hanegale/Tirsdagspigernes Venner”. Den er oprettet til formålet at opsamle midler fra medlemmer, der nægter at betale pålignede bøder (f.eks. ved manglende afbud), men som i stedet erklærer sig skyldige med ønsket om i stedet at indbetale pengene til ”Fonden”. Fondens midler administreres af Ledelsen, om tilsikrer, at midlerne går til klubbens og banens bedste – f.eks. brobyggeri m.m.

Hvem styrer ”Fonden”?
Ledelsen har fundet det hensigtsmæssig at udpege et founding member af De Hanegale til at stå for det ansvarsfulde job. Indtil andet bestemmes står Hugo Hooker Holm for opgaven. Hvert år ved klubbens efterårshøring afgives en beretning af samme vedr. årets resultat. Dette opbevares samen med klubbens øvrige midler under dobbeltsikrede forhold.

Hvordan spilles "Det retfærdige Øl spil"
Sir Richard Odgaard zum Thyssen-Krupp har nu igennem flere år introduceret flere forskellige spil med det resultat at han aldrig selv vinder. Sidste nye "skud på stammen" er "Det retfærdige øl spil"
Skulle der være en eller flere der forstår reglerne, bedes man snarest muligt henvende sig til Ledelsen. 

Hvordan udfylder jeg et scorekort?
Scoren opgøres for hver spiller med scoren for ”ud” (første 9 huller)og til højre herfor scoren for ”ind” (sidste 9 huller) og igen til højre herfor den samlede score. Den anførte score er fratrukket spillerens slag for hhv. ud og ind.
se her eksempel på korrekt udfyldt scorekort.

Hvem skal føre scorekortet?
Den spiller, der laver højeste score på hul 1 skal føre scorekortet for hele bolden. Er stillingen lige afgøres pligten til at føre scorekortet på 2. hul og evt. efterfølgende. Ved enhver tvivl afgøres sådanne af Ledelsen.

Hvordan hilser man på hinanden?
Hver lørdag morgen hilser man høfligt på alle, hvilket sker med højre hånd venligt fremstrakt mod den, man vil hilse på. Venstre hånd holdes ned langs siden og bestemt aldrig i lommebillardet. Nye aspiranter bør de første gange sige deres navn, så vi ældre, erfarne og klogere spillere kan lære deres navne at kende.

Må jeg invitere en gæst med?
Der må gerne inviteres en eller evt. flere gæster med, hvilket gøres ved under sit eget navn på den ophængte liste at anføre + 1, såfremt det er én gæst eller +2 osv.

Hvornår møder man?
Man møder altid senest præcis kl. 6.45. Klokken er 6.45, når uret i hul 19 viser 6.45 eller når præsidenten siger, at klokken er 6:45. I præsidentens fravær kan vicepræsidenten eller web-masteren erklære klokken for 6.45.

Hvilket tøj skal jeg tage på?
Klubben har for at modvirke mobning af personer med grimmere tøj fået syet diverse påklædningsgenstande, som skal anvendes således, at mindst 2 af klubbens beklædningsgenstande anvendes. Alternativt kan anvendes én del, såfremt den anden del opbevares i bag'en.

Må jeg sige noget?
Alle medlemmer har taleret, medens diverse aspiranter nok må sige noget. Dog skal man ikke forvente, at nogen hører efter. Såfremt en aspirant siger noget, må det under ingen omstændigheder indeholde kritik af ledelsen eller ældre medlemmer. Som nybegyndere vil erfare, vil derimod rosende udtalelser om Ledelsen straks medføre lydhørhed hos denne. En eventuel murren i krogene under roseriet kan overhøres.

Må jeg stille forslag?
Alle medlemmer må stille forslag til Ledelsen. Aspiranter må også stille forslag, men naturligvis vil deres forslag få en større vægt, såfremt de fremføres af et medlem.

Hvem kan komme på listen?
Alle, der uden anmærkninger kan bestå en kønstest, der dokumenterer, at man er en mandsperson, kan komme på listen. Alle får maksimalt tildelt 18 slag fra gul og 20 slag fra hvid - uanset ens indeks måske tilsiger et større antal slag på banen.

Hvordan kommer man ”frem” på listen?
Ved den årlige efterårshøring ophøjes måske et eller flere af de håbefulde aspiranter af diverse årgange til medlemmer – dog således, at disse - gennem god opførsel, indlæring i passende takt og tone overfor ledelsen, iderige initiativer for ledelsen og fællesskabet (i daglig tale kaldet almindelig korruption eller sleskhed) eller ved ivrigt at tage del i klubbens projekter – skal gøre sig fortjente til medlemskabet. Ellers rykker man anciennitetsmæssigt op på listen ved frafald af ovenover værende medlemmer eller aspiranter.

Hvem laver morgenmaden?
De 2 tabere fra den nærmest foregående match laver morgenmaden. Såfremt en taber ikke kan medvirke af uopsættelige grunde, må han få hjælp fra en ven. Har han ingen venner, må han spørge forsamlingen in pleno, hvor han så kan håbe på, at nogen vil forbarme sig over ham.

Hvordan bliver ledelsen valgt?
Ledelsen bliver ikke valgt ved en demokratisk afstemning, idet klubben kun består af få medlemmer, der alle bedst er tjente med den ledelse de nu engang har fået for mange år siden.

Hvorfor har man kun max 18 slag fra gul og 20 fra hvid?
Begrundelsen er, at morgengolfklubben ikke skal være hindring/stopbold for eventuelle greenfee gæster. Ved klubbens opstart kunne gæster tee´ ud fra kl. 8.00. Altså forventer man, at morgenklubben med de dertil passende hcp.indeks spiller hurtigt af sted over stepperne, hvilket også mange gange er bevist tydeligt overfor Lørdagskyllingerne.

Hvorfor er man så onde imod Lørdagskyllingerne?
Det er vi heller ikke, men som de små, delvis ubeskyttede, ubehjælpsomme, delvis ubefjedrede og middelmådige golfspillere de nu engang er, forsøger vi med den bedste hensigt at hærde dem til livets hårdere realiteter. De påstår jo selv, at de repræsenterer intelligentsiaen, hvilket imidlertid er en voldsom påstand, som ikke mange udenforstående vil anerkende.

Hvorfor får vi aldrig svar på vores skrivelser til Lørdagskyllingerne?
Det er et godt spørgsmål, som vi alle kan stille os. Vi har høfligt og venligt skrevet til dem, især op til deres afslutningsfest, hvortil vi også har ydet værdifulde præmier, men det eneste svar vi hidtil har fået er, at deres sagfører vil vende tilbage med en svarskrivelse.

Kan jeg også spille i Lørdagskyllingerne?
Du kan godt komme til at spille hos Lørdagskyllingerne – vi overvejer ind imellem at afholde nedrykningsmatcher til denne række. Det vil dog ikke være meriterende at spille hos dem og derefter skal man ikke forvente at bibeholde sin plads på vores liste.

Er vi så gode, som vi selv synes?
Ja, det er vi bestemt. Udover fremragende golf går vi også aktivt ind i udviklingen af banen og normalt har vi mindst 2 medlemmer i hovedklubbens bestyrelse (p.t. 2). Desuden har til dato lavet 6 broer (2 over åen ved Hul 9, Memorial Bridge over åen ved Hul 18 og Meilvangs Bro over åen ved Hul 4, Femeren og Hanebroen ved hul 11) samt bekostet og vedligeholdt
afstandsmarkeringer på hele banen.


Kan man melde sig ud af morgengolfklubben?
Ja, det kan man. Det eneste, som man forlanger, er, at man åbent og ærligt melder ud til ledelsen, at man ikke længere er interesseret i at stå på listen. Tidligere har vi haft flere tilfælde, hvor tidligere velestimerede medlemmer bare lusker bort uden at sige noget, ligesom de heller ikke har villet betale pålignede bøder, når de ikke er mødt op. Det synes vi ikke hører til god golf etik.

Hvad er baggrunden for dannelsen af De Hanegale/Tirsdagspigernes Venner?
Vores ærværdige klub i klubben blev dannet i princippet som en 12-mandsforening. Senere blev kredsen udvidet, da man ønskede et passende antal til at spille – selv når der var diverse afbud. Derfor oprettedes flere arter af aspirant- og elevpladser, således at listen indeholder 20-24 navne.

Hvornår blev De Hanegale/Tirsdagspigernes Venner dannet?
De Hanegale er grundlagt den 4. maj 1993, som den første organiserede klub i klubben.

Har klubben en dresscode?
Ja.

Hvem af Tirsdagspigerne er vi venner med?
I sin tid var der i klubben 3 tirsdagspigeklubber – de, der kom tidligt, de, der kom midt på dagen og de, der kom til sidst. Vi har altid fastholdt, at vi mest er venner med de flinkeste, bedste, kønneste, rareste og de, der kommer på det rigtige tidspunkt – og helst uden for megen ballade. I al almindelighed sætter vi stor pris på – bare de kommer!

Hvorpå baseres klubbens økonomi?
Der betales ikke kontingent, men der opkræves en matchfee på 50 kr., der dækker morgenmaden og præmier samt, når der er flere end 12 deltagere, et mindre overskud – dog stærkt afhængigt af, hvem der har købt ind til morgenmaden. Medlemmer, der udebliver uden afbud, opkræves det samme beløb – eventuelt via klubbens autoriserede inkassator.
Hertil kommer et ikke helt ubetydeligt beløb fra tipskuponen.
Se mere under punktet: Hvorfor er der indført en tipskupon lørdag morgen?


Hvad går klubbens penge til?
Udover til almindelig vellevned for ledelsen afholder klubben udgifter til projekter for moderklubben og banens vedligeholdelse og udvikling. F.eks. afstandsmarkeringer og diverse broprojekter, hvor vores lille klub åbenbart er alene om at trække læsset. Desuden sætter vi stor pris på, at alle er velklædte, så for at det ikke skal udvikle sig til et større moderace,
indkøber klubben efter behov præsentabelt klubtøj.


Har klubben nogen sponsor?
Både ja og nej. Sir Richard Odgaard har tidligere sponseret nogle klædningsstykker, som han altså har betalt for.
Tøjmodel 2012 var delvist sponseret af Fich-Olsen & Partners, Faxe Kondi v/Ole Bols, Nordic Marine Oil v/Steen Møller og Shell Himmerland. Denne model er 2015 afløst af polo, bukser, windbreaker og regnjakke uden reklamer- (se oversigt over klubbens tøj).

Metal-Works v/ Thorstein Dam har de seneste år været en flot boldsponsor, hvilket har betydet en del for årets økonomiske resultat. 

Hvordan trækkes der lod om spillerækkefølge?
Præsidenten eller i hans fravær et andet, respektabelt og ædru medlem af ledelsen eller ved Ledelsens fravær et almindeligt medlem blander et antal kort svarende til antallet af fremmødte. Der spilles fortrinsvis ud i 4-bolde, således at esser spiller ud først, derefter konger osv. På grund af sygdom i nærmeste familie eller anden absolut væsentlig grund kan man
overfor Ledelsen erklære, at man meget gerne vil trække et es eller et andet tidligt kort. Hvis man er heldig og i øvrigt høflig og velopdragen kan man i så fald være heldig at trække en tidlig start.

Hvem rydder op i Hul 19 og køkkenet?
Det hold, der skal slå ud sidst, skal stå for oprydningen og herefter aflåse lokalerne – bl.a. med den gyldne nøgle og ellers ved at låse indgangsdøren til Hul 19.

Hvem laver morgenmad?
Jvf. klubbens vedtægter skal de 2 tabere under lørdagens runde sørge for indkøb og fremstilling af så stort et morgenkomplet som muligt den følgende lørdag. Skulle man have forfald må man spørge en ven eller alternativt publikum. Med dispensation fra ledelsen kan det accepteres, at ens samlever eller hustru kan lave morgenmaden for en selv – dog naturligvis
kun såfremt samleveren er af modsat køn.


Hvad nu, hvis jeg har vundet retten til at lave morgenmaden, men ikke kan?
Spørgsmålet forstås således, at du godt kan lave morgenmad, men du kan desværre ikke den følgende lørdag.
Hvis det mod forventning skulle være således, at du ikke kan lave morgenmad i al almindelighed, må du snarest søge optagelse på et aftenkursus eller måske endda tage ophold på en husholdningsskole (flere af de ældre medlemmer oplyser, at de tidligere har været på kortere ophold på diverse husholdningsskoler i det ganske land, men det har kun
været korte ophold a måske et par timer og som regel, når der var mørkt).
Hvis du bare ikke kan den følgende lørdag, er der flere muligheder a la “Hvem vil være millionær”: Du kan spørge publikum (de tilstedeværende) eller du kan ringe til en ven. 50-50 kan ikke anvendes. I øvrigt henvises til andre spørgsmål. om hvordan og hvem der kan lave morgenmaden – herunder også betingelserne, såfremt et andet køn skal deltage i køkkenet. 

Hvad skal der serveres som morgenmad?
Ledelsen og klubben forlanger, at der altid skal være mindst 2 varme retter, men ellers er det op til hver enkelt at afgøre menuens sammensætning. Det er dog ingen hemmelighed, at såfremt man vil frem i denne verden, skal man sørge for rigelige mængder af god kvalitet og variation – og gerne med positive overraskelser. Det skal bemærkes, at man gerne ser en fin brun
kant i f.eks. scrambled eggs eller lignende retter. Se i øvrigt: Er der nogen hjælp til ikke øvede morgenmandsproducenter.


Kan vi godt begynde at spille matcher i De Hanegale inden åbningsmatchen
Ja, når det er muligt at spille til rigtige greens kan vi åbne sæsonen.
Dog først efter Ledelsens indkaldelse til sæsonåbning, idet køkkenet også skal være tilgængeligt.

Må en morgensmadsproducent godt stå udenfor og ryge inden morgenmaden?
Under forudsætning af, at alt er på plads og i orden, herunder borddækning, mælk, juice m.v. er sat frem på bordene, kaffe er produceret og anretterbordet ordnet til de varme retter og pålæg samt brød og smør, vil det for Ledelsen være helt i orden, at en sådan person får sig en smøg. I modsat fald vil det blive karakteriseret som aldeles utilbørlig opførsel.

Er det altid præsidenten, vicepræsidenten eller webmaster, der skal stå for det organisatoriske ved lørdagens matcher?
Ja, dette er nu engang faldet i deres lod, men såfremt ingen af de bemeldte herrer er til stede, må andre gerne prøve, hvordan det er at stå med de gyldne kæder og det dermed forbundne ansvar – herunder også svare mureren igen på næsvise eller endog dumme spørgsmål.

Hvordan skal jeg betale en bøde?
En bøde skal betales med glæde og i respekt, idet en bøde kun udstedes, når man ikke er mødt frem til en match uden at have meldt afbud. Ledelsen anser det for pinligt, såfremt man på en eller anden måde forsøger at snyde for betalingen.

Er det korrekt at de to dårligst placerede ved sæsonen afslutning rykkes ned til Lørdagskyllingerne?
Nej, det er ikke korrekt – en sådan straf vil ledelsen aldrig kunne finde på at anvende. I stedet vil Ledelsen sammen med andre glæde sig over, at de dårlige placeringer forhåbentligt har medført mange køkkentjenester.

Består Ledelsen af de klogeste hoveder?
Ja, nu er klogskab jo et meget differentieret begreb med mange facetter og nuancer – og hvilken slagsklogskab er det konkret, der spørges om. Set i det bredeste perspektiv kan Ledelsen i alle fald ikke betegnes som dumme. Såfremt svaret ikke er dækkende, må der spørges igen og mere præcist.

Hvordan melder jeg afbud til en lørdags match?
Ledelsen har accepteret, at afbud kan være nødvendig i ganske særlige situationer af personlige, familiære eller arbejdsmæssige årsager.
Afbud meldes da ved at notere et minus ud for navn og den pågældende dato på listen, der er ophængt i gangen ved omklædningsrummene.
Noteringen skal ske senest kl. 20.00.00 torsdag aften. Alternativt er der i en forsøgsperiode givet accept på, at man også kan melde sig elektronisk ved fremsendelse af en mail enten til alle eller til de 2 ærværdige personer, der har vundet retten til at frembringe morgenmaden den konkrete lørdag morgen. Elektronisk afbud skal også være fremsendt senest torsdage
kl. 20.00.00. Indtil videre er der ikke givet accept på, at afbud kan meldes via SMS. For sent indkomne afbud eller udeblivelse uden afbud medfører krav om sædvanlig betaling for morgenmaden (50 kr.).

Den eneste undtagelse, der indtil nu er accepteret, er såfremt en skulle sne inde under stormvarsel Charlie på Thulebasen i stormsæsonen (15. september– 15. maj).

Hvad skal morgenmaden bestå af?
Der er umiddelbart ingen krav til sammensætningen af morgenbuffetten udover, at den skal indeholde mindst 2 varme retter, hvoraf den ene mindst skal være en varm leverpostej af ordentlig kvalitet. (Se også: "Hvad skal der serveres som morgenmad?")

Er der nogen hjælp til ikke øvede morgenmadsproducenter?
Umiddelbart ikke, men som en lille hjælp kan følgende anføres som absolut minimum:
Indkøb til 15 deltagere:
3 l. sødmælk (gerne økologisk), 3 liter juice, en leverpostej, mindst 15 æg (æg forefindes i klubben og vi køber dem af klubben og afregner sammen med det øvrige pålæg m.m.). 200g Bacon (tern eller skiver), mindst 15 brunchpølser samt 20 stk. frosset morgenbrød (f.eks. rundstykker, håndværkere, skagenslabber, møllehjul, horn, tebirkes, grov birkes, smørbirkes, gifler,
københavnere, spanske, croissanter eller lignende).
Er man aspirant af yngre årgang eller ønsker man hurtigere at komme frem på lægdsrullen kan serveringen udvides med evt. flere retter og eller noget der kan hældes op i små glas.
 
Må jeg tage min mor med i køkkenet?
Ja, det må du godt under forudsætningen af, at du ikke er over 18 år og din mor ikke er over 35 år. Denne regel er på grund af tidens tand blevet ændret til, at du nu skal være over 25 og din mor ikke over 42. Der vil ikke blive krævet dåbsattest, men Ledelsen kan forbeholde sig ret til at undersøge sagen nærmere

Må jeg bruge min mobiltelefon (Smartphones etc.) ved morgenbordet?
Nej en sådan handling anses for både uopdragen, uhøflig og upassende. Overtrædelse med fører en bod på 50 kr.. Ved eventuel gentagelse dobles bøden for hver gang. Efter indhentning af tilladelse hos Ledelsen kan eventuelle nødopkald foretages eller besvares.

Har klubben golfetiske værdier?
Ja, bestemt. Klubben gør sit til, at medlemmer og især aspiranter og elever sætter de golfetiske regler højt. Således respekteres honnørrettighederne, medmindre honnøren også er ansvarlig for at notere på scorekortet. Under putning trædes der ikke på andre medspilleres puttelinier, men man går bevidst helt uden om – måske med en lille undtagelse omkring meget korte puts,
hvor der kan skræves sikkert over uden at genere efterfølgende puts.. Den, der putter ud først, tager straks flaget og er parat til at genplacere dette, når sidste mand har puttet ud.


Har klubben andre etiske regler?
Ja, bestemt. Klubben gør også sit til, at såvel medlemmer som aspiranter og elever opfører sig med passende pli. F.eks. spiser eller drikker man ikke indendørs med hue eller cap på. Endvidere forudsættes det, at man har vasket sine hænder, såfremt man tager lidt fra en medspillers(se murerens) tallerken med pomfritter. Dette gælder også, selvom du sidst kun har kastet dit vand.