Den bedste klub i klubben
VEDTÆGTER

  

Vedtægter for De Hanegale

§1
Foreningens navn og hjemsted:
Foreningens navn er Morgengolfklubben "De Hanegale"(Tirsdagspigernes Venner)
Dens hjemsted er Rold Skov Golfklub, Rebild Kommune.
Foreningen er stiftet den 4. Maj 1993.

§2
Foreningens formål:
Foreningens ypperste formål er at formå en gruppe golfspillere til at stå op i så passende tid, at man kan mødes i klubhusets opholdsstue til morgenmad kl. 7:00 præcis, således at man er parat til Tee-off kl. 7:30.
Det er tillige foreningens formål at motivere de deltagende medlemmer til ikke at tabe dagens match, idet de 2 dårligst placerede spillere bliver pålagt at forestå frembringelsen af morgenmaden den næstfølgende lørdag. Et ædelt formål er endvidere at formå de 2 tabere til at lave så overdådig en morgenmad som muligt, hvorfor forslag til mulige anretninger ivrigt og uden unødig forsinkelse skal tilstilles de der opnår retten til at frembringe denne.
Når passende erfaringer bliver indhentet, kan der opstilles diverse menukort, der - efter drøftelse blandt medlemmerne - kan vedtages som allonge til nærværende vedtægter.


§3
Optagelse af medlemmer:
Som medlemmer kan kun optages mænd, der er medlemmer af Rold Skov Golfklub, og som opfylder Dansk Golf Unions amatørbestemmelser. Om fornødent kan der stilles krav om kønstest.
Hvis et medlem udtræder, kan supplering finde sted efter indstilling fra medlemmerne. Optagelse kræver dog enstemmig godkendelse af de øvrige medlemmer.
Klubben består ordinært af et antal medlemmer og et større eller mindre antal aspiranter. Endelig optagelse kan først ske efter, at vedkommende person(er) en eller flere gange har udvist særligt initiativ - f.eks. ved uopfordret at tilbyde at lave et lørdagscompletbord af helt ekstraordinært karakter (f.eks. med flere lune retter).
Alle fuldgyldige medlemmer og aspiranter har maximalt 18 slag på banen, dog 20 slag fra backtee
Gæstespillere kan deltage efter nærmere fastsatte regler. (Se §5 og §7)


§4
Ledelse:

Klubben ledes af en Præsident, en Vice-Præsident, en Skriverkarl og IT-ansvarlig samt en autoriseret Inkassator og en IT-ansvarlig. For at sikre kontinuitet i ledelsen af klubben er denne selvsupplerende. Det er ledelsens pligt at håndhæve vedtægterne samt at planlægge, afvikle, igangsætte og afslutte sæsonens matcher.

Allonge*) til vedtægternes § 4:

1. Til en sikring af et passende højt niveau af klubbens historik og den dertil hørende sportslige og etiske standard etableres ved præsidentskiftet i 2017 et TILSYNSRÅD bestående af mindst 3 medlemmer. Kvalifikationen til dette vigtige Råd kræver mindst 15 års erfaring i ledelsen af den ærværdige lørdagsmorgengolfklub DeHanegale. Skulle kravet om 15 års erfaring ikke kunne opfyldes, kan det til enhver tid siddende TILSYNSRÅD udstede dispensation.

2. Rådet består indtil evt. anden bestemmelse af den afgående præsident, vicepræsident og autoriserede inkassator.

3. Rådet kan af egen drift eller efter særligt begrundet indbringelse fra Ledelsen eller et eller flere medlemmer tage opståede problemer eller uhensigtsmæssigheder op til nøjere vurdering og afgørelse. Rådets afgørelse kan ikke hverken betvivles eller ankes til anden instans. Det står dog Rådet frit for at genoptage en sag, såfremt Rådet finder en god grund til dette. Et rådsmedlem kan udtale sig retningsvisende, medens principielle og generelle spørgsmål kræver enstemmighed af Rådets medlemmer.

4. Forinden nye aspiranter påtænkes optaget, skal den daglige ledelse af DeHanegale, orientere TILSYNSRÅDET, der har den endelige vetoret over for optagelsen.

5. Skulle et medlem eller endnu værre en aspirant omtale Rådet som f.eks. ældrerådet, eller en anden negativ benævnelse af TILSYNSRÅDET, vil det alene være op til Præsidiet via den autoriserede inkassator at indkræve passende bod for en sådan omtale. En sådan bod kan være både højere eller lavere end den sædvanlige morgenmadstakst (alt efter grovhedens karakter) – dog aldrig lavere end betalingen for tipskuponen.

*) De under pkt. 1 – 5 nævnte forhold har fuld retsvirkning fra den dag, hvor punkterne er offentliggjorte for den måbende forsamling af Ledelse, medlemmer og alle årgange af aspiranter. Dette er sket d. 29. april 2017 kl. ca. 7.15.

§5
Spil - og matchformer:
Der spilles hver lørdag (undtagen match-lørdage) i sæsonen. Der spilles slagspil, stableford eller anden matchform efter afgørelse ved morgenbordet, hvor forrige uges tabere har førsteret til at stille forslag.

Eventuelle gæster spiller efter samme betingelser som nævnt i §3 med fradrag af - om nødvendig - 2 slag.
Holdene sammensættes ved lodtrækning under morgenmaden så betids, at første bold kan slå ud kl. 7:30. 
Det hold der skal slå ud sidst sørger for afrydning, oprydning og rengøring af borde og køkken.

 

§6
Fee, præmier og straf m.m.:
Fee er 50,- kr. pr. deltager pr. Lørdag. (dækker også morgenmaden)
Samlet præmiesum er 6 bolde af god kvalitet.
2 bolde til vinder ud
2 bolde til vinder ind
2 bolde til vinder af hele matchen
Skulle et medlem tabe 4 gange i træk, har han ret til uden speciel årsag at melde afbud en lørdag (lex Lars Kold Hansen). Efter en sådan fri weekend kan han med friske kræfter genoptage morgenmadslavningen.
Hvis taberne ikke kan spille den næste lørdag er det taberens pligt at træffe aftale med "en ven" til at forestå morgenmaden.
Ved manglende disciplin, omhu og samvittighedsfuldhed samt ved udvisning af sløvhed under udførelse af enhver opgave for foreningen, kan de øvrige medlemmer idømme den formastelige en passende straf.


§7
Tilmelding, afbud m.v.:
Tilmelding er ikke nødvendig, idet det anses for givet, at alle medlemmer møder op. Skulle man være forhindret af anden absolut nødvendig årsag skal framelding ske på en til formålet ophængt liste på Herre opslagstavlen. På samme liste kan man også tilmelde evt. gæst(er), der deltager på (næsten) lige fod med medlemmer.  Skulle en gæst tabe, er det værtens pligt at sørge for, at enten gæsten eller han selv møder frem til morgenmadsproduktionen næstfølgende lørdag.
Såfremt en spiller udebliver uden afbud opkræves en bod på 50 kr. Dette beløb skal medlemmet uden opfordring erlægge til klubbens kasserer ved næste fremmøde. Skulle dette ikke være tilfældet, overgår fordringen automatisk og uden ugrundet ophold til klubbens inkassator.


§8
Regnskab m.m.:
Der føres ikke regnskab over foreningens midler, men den til enhver tid værende kassebeholdning opbevares og bestyres af bestyrelsen.
Bestyrelsen har ret til at udnævne et medlem (fuldgyldigt eller aspirant) til ansvarlig for at holde regnskab med klubbens midler. 


§9
Vedtægtsændringer:
Foreningens vedtægter kan ændres ved enhver morgenmadssamling, såfremt der er mindst 8 fuldgyldige medlemmer tilstede. Til et forslags vedtagelse kræves alle tilstedeværende stemmeberettigedes stemmer på nær en.


§10
Foreningens ophævelse:
Afgørelse om foreningens ophævelse kan kun træffes på en lørdag under morgenmaden, hvor alle medlemmer er til stede. Beslutningen skal være enstemmig.
I tilfælde af ophævelse skal foreningens midler enten tilfalde Rold Skov Golfklub, "Tirsdagspigerne" eller ødsles bort til tant og fjas ved et festligt måltid i klubbens lokaler.

 

Rold Skov Golfklub (revideret 29. april 2017 kl. ca. 07:15)

 

Gunnar Mylius Pedersen

Hugo Holm

Lars Kold-Hansen

Hans Dahl

Thomas Riise

Jens Kr. Madsen

Lars Kjærbo

Peter Andersen

Richard Odgaard

Bjarne Villadsen

Steen Møller Anders Nielsen

Ole Bols

Jens Peter Gam Børge Pedersen

Brian Noll

Stig Bonfils