Generalforsamling d. 29.-04.-2024

Ny GENERALFORSAMLING

i

Brædstrup Bridge-klub

Mandag d. 29/4–2024 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

 

 1. Valg af ordstyrer : Jens Peter Jensen foreslås

 

 1. Formandens beretning

 

 1. Aflæggelse af revideret regnskab

 

 1. Behandling af indkomne forslag

 

 1. Kontingent

 

 1. Valg af formand: Karen modtager ikke genvalg – Niels Peter foreslås

 

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der sidder 2 år: På valg er: Ester Lauridsen og Kaj Stabell – begge villige til genvalg

 

 1. Valg af 2 suppleanter der sidder 1 år: Hanne Pedersen og Yvonne Carlsen er villige til genvalg, !

 

 1. Valg af revisor + suppleant : Solveig Pedersen og Julius Sørensen er villige til genvalg

 

 1. Eventuelt ???

 

Ideer og forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen

 

Referat af GF i Brædstrup Bridgeklub den 29/4 2024

 

Ad. 1) Jens Peter Jensen var af bestyrelsen foreslået som dirigent. Jens Peter blev valgt og konstaterede at GF var lovlig indkaldt.

Ad. 2) Formanden takkede medlemmerne for godt humør og positive indstilling samt bestyrelsen for samarbejdet. Vi deltog i Venskabsturneringen uden noget synderligt godt resultat. Takkede Inger Poulsen for Nybolig turneringen og online bridge. Karen gav udtryk for at det havde været 8 gode år som formand.

Takkede Pejsegården for et godt samarbejde.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Mona Jensen og NPDJ takkede formanden for indsatsen.

Ad. 3): Regnskabet blev gennemgået af Kaj og var godkendt af revisor. GF godkendte regnskabet.

Ad.4): Ingen forslag.

Ad. 5): Kontingentet blev foreslået til 650 kr/år. Kontingentet blev vedtaget af GF.

Ad. 6): Niels Peter Dalsgaard Jensen blev valgt til ny formand.

Ad. 7): Genvalg af Ester Lauridsen og Kaj Stabell samt nyvalg af Johannes Jensen

Ad. 8): Hanne Pedersen og Yvonne Carlsen blev genvalgt som suppleanter.

Ad. 9): Solveig Petersen blev genvalgt som revisor og Julius Sørensen genvalgt som revisorsuppleant.

Ad. 10): Inger Poulsen havde indsendt 4 emner til drøftelse under eventuelt. Emnerne blev drøftet og det er nu op til bestyrelsen at gå videre med de opfordringer der lå i de 4 emner.

Særligt skal nævnes forslag om at flytte spillestedet fra Pejsegården til Aktivitetscenteret. Det deler klart vandene.

GF blev herefter afsluttet og dirigenten takket for sit arbejde.

Ref. Niels Peter, 30/4 2024.

 

Efter GF holdt den nyvalgte bestyrelse et kort konstitueringsmøde. Kaj Stabell blev genvalgt som kasserer og kortblander – dog med hjælp fra Ester og Johannes. Ester vil godt hjælpe NP med bridgeprogrammet. NP køber fortsat vinpræmier og Ester og Helle øvrige præmier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny GENERALFORSAMLING

i

Brædstrup Bridge-klub

Mandag d. 17/4–2023 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

 

 1. Valg af ordstyrer : Jens Peter Jensen foreslåes

 

 1. Formandens beretning

 

 1. Aflæggelse af revideret regnskab

 

 1. Behandling af indkomne forslag

 

 1. Kontingent

 

 1. Valg af formand:

 

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der sidder 2 år: På valg er: Niels Peter Dalsgaard og Helle Eriksen – begge villige til genvalg

 

 1. Valg af 2 suppleanter der sidder 1 år: Hanne Pedersen og Yvonne Carlsen er villige til genvalg, !

 

 1. Valg af revisor + suppleant : Solveig Pedersen og Julius Sørensen er villige til genvalg

 

 1. Eventuelt ???

 

Ideer og forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af GF i Brædstrup Bridgeklub den 25/4 2022.

 

Dagsorden indsættes her:

 

Ad. 1) Jens Peter Jensen var af bestyrelsen foreslået som dirigent. Jens Peter blev valgt og konstaterede at GF var lovlig indkaldt.

Ad. 2) Formanden takkede medlemmerne for godt humør og bestyrelsen for samarbejdet og gennemgik derefter, hvad der var sket i de sidste 8 md siden sidste års GF i september 2021. Corona har fortsat præget spilleaftenerne med mange afbud og substitutter. Hvorledes skal pointene fordeles ved to substitutter – det undersøges p.t. Der har kun været 1 deltager på begynderkurset online-bridge og han spiller om onsdagen.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 3): Regnskabet blev gennemgået af Kaj og var godkendt af revisor. GF godkendte regnskabet.

Ad.4): Ingen forslag.

Ad. 5): Kontingentet blev foreslået til 650 kr/år. Kontingentet blev vedtaget af GF.

Ad. 6): Formanden blev genvalgt.

Ad. 7): Genvalg af Kaj Stabell Jørgensen og Ester Lauridsen.

Ad. 8): Hanne Pedersen blev genvalgt som suppleant og Yvonne Carlsen som ny suppleant.

Ad. 9): Solveig Petersen blev genvalgt som revisor og Julius Sørensen genvalgt som revisorsuppleant.

Ad. 10): Formanden takkede Jens Peter Jensen for værget som dirigent og Inger Poulsen for arbejdet med Online-bridge. Formanden opfordrede medlemmerne til selv at skaffe suppleanter og meddele det til formanden inden spillestart. Formanden vil være behjælpelig med at skaffe suppleanter, men først efter at man selv har forsøgt.

GF blev herefter afsluttet og dirigenten takket for sit arbejde.

Ref. Niels Peter, 25/4 2022.

 

 

 

 

 

 

 

Ny GENERALFORSAMLING

i

Brædstrup Bridge-klub

Mandag d. 27/9-2021  kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

 

Jens Peter Jensen var af bestyrelsen foreslået som dirigent.
Jens Peter blev valgt og konstaterede at GF var lovlig indkaldt.

 

 

 

Formanden takkede medlemmerne for godt humør og bestyrelsen for samarbejdet og gennemgik derefter, hvad der var sket siden sidste års GF. Corona havde lukket klubaktiviteterne ned fra oktober 2020 til maj 2021, hvorefter der blev spillet sommerbridge. Der er fortsat Corona iblandt os så formanden opfordrede medlemmerne til at bruge sprit og hoste i ærmet. Der har ikke været mange henvendelser på begynderkurset online-bridge – ingen tilmeldte desværre. Formanden oplyste at suppleanterne vil blive inddraget i bestyrelsesarbejdet, så de har kendskab til arbejdet, hvis de skulle indtræde i bestyrelsen.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

Regnskabet blev gennemgået af Kaj og var godkendt af revisor. GF godkendte regnskabet.

 

 

Lone havde fremsat forslag til vedtægtsændring således, at al kommunikation mellem formanden/bestyrelsen og medlemmerne skal ske pr. mail. Efter lidt debat blev forslaget nedstemt med stor majoritet.

 

 

Kontingentet blev foreslået til 650 kr/år. Kontingentet blev vedtaget af GF.

 

 

Formanden blev genvalgt

 

 

Genvalg af Niels Peter D. Jensen og Helle Eriksen blev nyvalgt til bestyrelsen, da Naomi ikke ønskede genvalg.

 

 

 

 

Hanne Pedersen og Leif Kristiansen blev genvalgt som suppleanter.

 

 

 

Solveig Petersen blev genvalgt som revisor og Julius Sørensen genvalgt som revisorsuppleant.

 

 

Eventuelle ideer og forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

 

 

Der blev stillet forslag om at substitutter selv skal betale for kaffen. Forslaget blev drøftet og derefter overladt til bestyrelsen til videre behandling.

GF blev herefter afsluttet og dirigenten takket for sit arbejde.

Ref. Niels Peter, 28/9 2021.