Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Strandvig Vandværk
Legeplads

15.12.2020: Status på legeplads

Legepladsen blev efterset i efteråret og har det stadig rigtig godt.  Vi går med sindsro vinteren i møde.


 

06.06.2015: Status på legeplads

Lørdag d. 6. juni gik et meget lille hold sammen om at skære buskadset om legepladsen ned.
NB! Bemærk, at billederne desværre ikke kan ses fra mobile enheder. 

Det startede med at se sådan ud: 

... og endte med at blive rigtig flot:

Husk, at legepladsen indvies lørdag d. 13. juni kl. 14.00 efter arbejdsdagen. Kom og vær med yes
Billederne er taget af formand Per Skov Madsen.

02.01.2015: Status på legeplads

Så er legepladsen en realitet
Så er legepladsen færdig til børn og barnlige sjæle 
D. 30.12.2014 blev det sidste af legepladsen monteret, og er nu klar til brug for dem som skulle have lyst. Som det kan ses af billederne, er der også opsat tre bænk- og bordsæt, så voksne har mulighed for, at sidde og nyde børnenes aktiviteter.

En stor tak herfra til Naturstyrelsen for hurtig sagsbehandling samt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for at donere hele beløbet.

For en god ordens skyld, vil jeg gøre opmærksom på, at legepladsen ikke kun er forbeholdt grundejerforeningen, men er offentligt tilgængelig.

God fornøjelse og godt nytår.

Formand Per Skov Madsen

17.12.2014: Status på legeplads

Så er legepladsen ved at tage form. Det har ikke været uden problemer, da regn og tidevand ikke har været samarbejdsvillige, men jeg er optimist til det sidste. Citat og foto: Formand Per Skov Madsen.

24.10.14: Status på legeplads

Legepladsen bliver nu en realitet!
Siden sidste generalforsamling har jeg arbejdet på at skaffe såvel tilladelse som midler til at opføre "Askø Strandvig Aktivitets- og Samværsområde" (legeplads og grillhytte) ved Nordstranden. Dispensation for at opføre strandbeskyttelseszonen blev givet af Naturstyrelsen for to måneder siden, men dog kun til opførelse af legepladsen, og kun til opførelse på "parkeringspladsen" inden for naturhegnet.

Jeg har ansøgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om at bevilge 243.000 kr. til projektet, da ASG's vedtægter ikke tillader betaling fra grundejere, og har i dag fået tilsagn om støtte med det fulde beløb. 

Det er vi i bestyrelsen meget glade for, og vi vil hurtigst muligt efter generalforsamlingen d. 31.10.14 tage en snak med de grundejere, som ligger tættest på det berørte område. Da Naturstyrelsen kun har godkendt én bestemt placering af legepladsen, vil det dog ikke være muligt at ændre dette, men udformingen vil der kunne justeres på efter behov. 

Stort tillykke til ASG's børnefamilier og barnlige sjæle laugh

Læs svarbrevet fra ministeriet her

Formand Per Skov Madsen

22.08.14: Status på legeplads

Askø Aktivitetsområde er kommet et skridt videre.

Naturstyrelsen har nu taget stilling til vores ansøgning om dispensation for strandbeskyttelseszonen, og har givet os den ansøgte dispensation til at opføre en legeplads (men ikke en grillhytte) på det område, som oprindeligt er udlagt som parkeringsplads men aldrig er brugt dertil. Denne dispensation er en sejr for ASG, men også for udviklingen på Askø. Dog er den stadig afhængig af, at der ikke kommer indsigelser fra anden part (grundejere, naturfredningsforeningen, dansk ornitologisk forening, osv..).

Jeg håber selvfølgelig, at projektet bliver en realitet, og at vi kan tage legepladsen i brug til foråret. Som udviklingen er nu, viser flere og flere unge familier interesse for Askø, og hvis vi skal imødekomme det, er det også vigtigt, at vi udvikler området dertil, og ikke afvikler Askø.

Med håb om fortsat udvikling!

Formand Per Skov Madsen

05.08.2014: Status på legeplads

Da jeg (formand Per Skov Madsen) er blevet kontaktet af flere grundejere, som spørger ind til status for projektet, vil jeg her lige ridse nogle enkelt punkter op, som gerne skulle besvare de fleste spørgsmål og tanker herom.

Status her og nu
Jeg har netop fået brev fra Naturstyrelsen, dog ikke med et svar på ansøgningen, men blot for at udbede sig yderligere oplysninger og billeder fra området. Jeg er netop nu på Askø for at skaffe denne dokumentation.
Altså er der endnu ikke en afklaring på, om vi får dispensation for strandbeskyttelseszonen, men jeg tager det positivt, at de beder om flere oplysninger og ikke blot giver afslag.

Placeringen
I ansøgningen er der anført to mulige placeringer, nemlig arealet mellem fodboldbanen og badebroen, og arealet som oprindeligt er udlagt som parkeringsplads bag det levende hegn. I mit svar til henvendelsen fra Naturstyrelsen, har jeg bedt om at udvide ansøgningen, så også græsmarken mellem fodboldbanen og parkeringspladsen er i spil. Grunden hertil er, at der i forvejen er høj beplantning i form af træer, og at aktivitetspladsen hermed kan få større afstand til matriklerne, og derved ikke virker så voldsomt.

Høring hos berørte grundejere
Flere grundejere fra første række til fællesarealet har kontaktet mig af frygt for at få ”spoleret” deres udsigt. Til det kan jeg blot sige (gentage igen igen), at alle der bliver direkte berørt, vil blive hørt inden der træffes en beslutning. Vi (bestyrelsen) vil selvfølgelig træffe en beslutning, som vil være den optimale løsning for såvel disse grundejere som for brugerne af aktivitetspladsen.
Dog vil jeg gøre opmærksom på, at der trods alt har været både gyngestativ og volleyballbane i præcis det område for ganske få år siden.

Legeplads eller ej
Jeg kan godt forstå, at nogle bliver bekymret for deres udsigt, men når der skal bruges så mange penge (ca. 250.000,- i fondsmidler) på projektet, så skal det også ligge et sted, hvor pladsen bliver brugt, og ikke pakket væk af vejen, i modsatte ende af alle andre aktiviteter.
Nogle er bange for faldende huspriser, hvilket jeg slet ikke kan forstå, da udvikling af området med dette projekt alt andet lige vil tiltrække nye købere i form af børnefamilier.

19.03.2014: Status på legeplads

Der er nu sendt ansøgning om dispensation for strandbeskyttelseszonen. Herunder finder du ansøgningen samt relevante bilag. Der er 18 ugers behandlingstid, men vi håber det går hurtigere.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte formand Per Skov Madsen.

► Ansøgning om dispensation [PDF]
► Bilag 1: De to mulige placeringer [PDF]
► Bilag 2: Eksisterende og nedlagte aktiviteter [PDF]
► Bilag 3: Skitse over aktivitetsområdet [PDF]
► Bilag 4: ASG matrikelkort [PDF]

02.02.2014: Status på legeplads

Projekt legeplads er på vej ind i sin fødsel. Da området ved nordstranden er inden for strandbeskyttelseslinen, er det fredet. Det kræver derfor dispensation at få lov at oprette såvel legeplads som hytte/shelter her. Det stopper ikke bestyrelsen, der vil søge dispensation. Resultatet heraf kommer senere.

Side opdateret 15-12-2020 til forsiden