Glemt dit kodeord? Klik her og få gensendt

Indtast din email herunder og tryk send - din adgangskode sendes herefter til denne mail.

  

CAPS LOCK er slået til på dit keyboard. Bemærk at kode indtastning tager højde for store og små bogstaver

Handelsbetingelser

Generelle bestemmelser og forretningsvilkår for aftaler med Web-Side


1. Generelt
Dette dokument indeholder de generelle betingelser for aftaleforhold mellem Kunden og Web-Side i forbindelse med produkter og ydelser. Web-Side har ret til at ændre i betingelserne og sådanne ændringer vil blive meddelt på hjemmesiden. Såfremt Kunden måtte ønske at opsige aftalen grundet væsentlige ændringer, kan dette ske som anført nedenfor.

2. Produktet
Web-Side leverer et online baseret hjemmeside redigerings system (CMS)

3. Web-Side’s ydelse
3.1 Web-Side software tilbydes på en ”as is” basis, det vil sige som det til enhver tid fungerer.
3.2 Af hensyn til teknisk service og vedligeholdelse kan det forekomme, at Kundens administrations adgang er lukket i op til få timer ad gangen. Servicevinduerne forekommer typisk 1 gang om måneden og placeres oftest uden for normal arbejdstid.
3.3 Web-Side har tilladelse til at benytte Kundens navn, logo og screendump af hjemmeside, alene for at identificere Kunden som så i markedsføringsmateriale og som reference, i såvel elektronisk som papir form. Tilladelse hertil kan trækkes tilbage, dog skal dette meddeles skriftligt med 30 dages varsel.
3.4 Hverken Web-Side eller internetudbyder kan gøres ansvarlig for hærværk, hacking eller nogen anden form for skade på cms systemet eller data.
3.5 Web-Side fraskriver sig ethvert ansvar som følge af evt. fejl i Web-Side’s software, og et evt. erstatningskrav kan under ingen omstændigheder overstige Kundens indbetalte beløb til Web-Side og aldrig udstrækkes til eventuelt følgeskader eller indirekte tab.
3.6 Web-Side er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold udenfor Web-Side’s kontrol, herunder men ikke begrænset til regeringsforanstaltninger, naturforhold, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, oprør, krig, usædvanlige strømafbrydelser, kapacitetsmangler og flaskehalse, strejke og lockout blandt Web-Side’s egne medarbejdere.
3.7 Løsningen kan løbende ændres af Web-side. Herunder både layout af de leverede hjemmeside løsninger samt funktionaliteter i Web-side.dk's CMS system. Designet af hjemmeside løsningerne er til enhver tid Web-side.dk's beslutning og ejendom.

4. Betaling
4.1 Anførte og aftalte priser for brug af systemet samt andre ydelser er eksklusiv moms og andre statsafgifter.
4.2 Betalingstidspunktet fremgår af aftalen.
4.3 Betalingsfristen er 8 dage netto fra fakturadato med mindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling påregnes et rykkergebyr på kr. 150,- samt morarente i overensstemmelse til rentelovens regler.
4.4 Priser fra Web-Side i trykte eller elektroniske brochurer samt på internettet er alene af vejledende karakter.

5. Varighed af aftale
Aftalen er gensidigt uopsigelig i aftaleperioden, der er 12 måneder fra aftalens indgåelse. Ved udløb forlænges aftalen automatisk medmindre en af parterne skriftligt opsiger aftalen med mindst 1 måneds varsel til udløb af en periode. Drift / abonnement faktureres årligt forud. Abonnementet træder i kraft hurtigst muligt efter kundens accept. Drift og abonnement forlænges løbende hvert år. Drift og abonnement kan opsiges med 30 dages varsel til udløbet af en periode. Web-Side refunderer ikke betalinger for drift samt abonnement, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode. For afmelding af moduler i produktet gælder de samme vilkår som ved opsigelse af aftalen. Aftalen er i henhold til vores generelle betingelser. Alle priser er eksklusiv moms.Ved forbrugerkøb (ikke virksomheder) er der 14 dages fortrydelsesret på varer købt på internettet. Denne fortrydelsesret gælder dog ikke når du har taget det købte i brug eller vedr. domæner der ikke kan returneres.

6. Hosting og Features
Web-Side hoster løsningen og data. Inkluderede features i basis løsningen er: Redigér sider og hjemmeside indstillinger samt System Indstillinger. Ønskes flere moduler der evt. lanceres senere, kan disse tilkøbes mod de til enhver tid gældende priser for disse moduler.

6.1 Databehandler aftale
Web-Side fungerer som databehandler, mens kunden er dataansvarlig

Databehandleren handler alene efter instruks fra den dataansvarlige. Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

7. Misligholdelse
7.1 Hvis Kunden misligholder brugs- og licensbetingelserne, herunder betalingsvilkårene, er Web-Side berettiget til at bringe aftalen til ophør uden varsel og uden refusion. Kunden er forpligtet til at betale samtlige forfaldne beløb samt et engangsbeløb svarende til den resterende del af aftaleperioden.

8. Afgørelse af tvister
8.1 Parterne er enige om, at der ved fortolkning af nærværende aftale anvendes dansk ret.
8.2 I tilfælde af retslig tvist mellem parterne, skal Sø & Handelsretten i København afgøre udfaldet.